top of page

Algemene voorwaarden van Atelier Johannes-Hoeve

 

Algemeen:

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Atelier Johannes-Hoeve en een opdrachtgever waarop Atelier Johannes-Hoeve deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2

Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3

Atelier Johannes-Hoeve is een edelsmidbedrijf. Als zodanig houdt Atelier Johannes-Hoeve zich o.a. bezig met het ontwerpen, geven van cursussen, workshops, vervaardigen, verkopen en repareren van sieraden, doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal.

 

1.4

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

 

De totstandkoming van de overeenkomst:

2.1

De overeenkomst tussen Atelier Johannes-Hoeve en een opdrachtgever komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen, en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van Atelier Johannes-Hoeve, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van Atelier Johannes-Hoeve aan de opdrachtgever om een aanbod te doen.

 

2.2

Elke van de verkoper uitgaande aanbieding is vrijblijvend.

 

2.3

Door het plaatsen van uw bestelling verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Atelier Johannes-Hoeve.

 

Vaststelling van de prijs:

 

3.1

De tussen Atelier Johannes-Hoeve en de opdrachtgever overeengekomen prijs is inclusief BTW en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

 

3.2

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende kostprijsfactoren zoals grondstoffen, accijnzen, etc.

 

 

3.3

Van de tussen Atelier Johannes-Hoeve en de opdrachtgever overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de opdrachtgever, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en Atelier Johannes-Hoeve nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

3.4

Indien tussen Atelier Johannes-Hoeve en een opdrachtgever een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de opdrachtgever om hem moverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat Atelier Johannes-Hoeve overgaat tot de vervaardiging, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De opdrachtgever dient dan echter wel de tot op dat moment door Atelier Johannes-Hoeve gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerp, aan Atelier Johannes-Hoeve te voldoen.

 

Betalingsverplichtingen:

 

4.1

Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in een keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door middel van voorschotbetalingen, geschiedt.

 

4.2

Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of een deelbetaling plaats binnen 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De (aan-) betaling geschiedt contant, (door middel van elektronische betaling,) dan wel door middel van girale betaling op een nader door Atelier Johannes-Hoeve aan te wijzen rekening. De opdrachtgever is niet gerechtigd om zonder toestemming van Atelier Johannes-Hoeve over te gaan tot verrekening.

 

4.3

Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt,is hij van rechtswege in verzuim. Atelier Johannes-Hoeve heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan Atelier Johannes-Hoeve, zonder ingebrekestelling, aan de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de opdrachtgever, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan Atelier Johannes-Hoeve de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

 

4.4

Indien de overeenkomst tussen Atelier Johannes-Hoeve en de opdrachtgever betrekking heeft op de reparatie van een zaak en de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft Atelier Johannes-Hoeve een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de opdrachtgever de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten heeft voldaan.

 

 

4.5

Atelier Johannes-Hoeve is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht, betrekking heeft bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Atelier Johannes-Hoeve dient in dit verband tussentijds aan de opdrachtgever te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is Atelier Johannes-Hoeve, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de opdrachtgever, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van

artikel 6:248 BW.

 

Intellectueel eigendomsrechten:

 

5.1

De door Atelier Johannes-Hoeve vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Atelier Johannes-Hoeve, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atelier Johannes-Hoeve, niet toegestaan.

 

5.2

In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat - en gewichtsopgaven en dergelijke vermelde gegevens beogen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven. Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.

 

Leveringsverplichtingen:

 

6.1

Levering door Atelier Johannes-Hoeve vindt plaats doordat het product in het bezit wordt gesteld van de opdrachtgever of de zaak in de macht van de opdrachtgever wordt gesteld. De zaak geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voor de opdrachtgever beschikbaar is en gereed is en de opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld.

 

6.2

Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.

 

6.3

Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de opdrachtgever

Atelier Johannes-Hoeve in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn voor de nakoming te stellen. Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Atelier Johannes-Hoeve van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is nadere ingebrekestelling vereist.

 

 

 

6.4

Indien Atelier Johannes-Hoeve niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is hij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering hem niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.

 

6.5

Atelier Johannes-Hoeve is niet in verzuim indien de niet nakoming van zijn leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de opdrachtgever niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.

 

6.6

Indien de opdrachtgever verzuimt de zaak af te nemen en, na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal Atelier Johannes-Hoeve gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Marjol in Goudsmid dient in dit verband tussentijds aan de opdrachtgever te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak is Atelier Johannes-Hoeve, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de opdrachtgever, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

 

Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:

 

7.1

Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de klant aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van Atelier Johannes-Hoeve kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant Atelier Johannes-Hoeve niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.

 

7.2

Bij het in bewaring geven van een zaak zal Atelier Johannes-Hoeve de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaar nemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmacht situaties kunnen niet voor rekening van Atelier Johannes-Hoeve komen. Onder overmacht situaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

 

7.3

Dadelijk nadat levering, als omschreven in 6.1, heeft plaatsgevonden draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper is te wijten.

 

7.4

De eigendom van een door Atelier Johannes-Hoeve te leveren zaak gaat pas over op de opdrachtgever wanneer al het door de opdrachtgever uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten van de opdrachtgever, volledig aan Atelier Johannes-Hoeve zijn voldaan.

 

 

7.5

Atelier Johannes-Hoeve zal, indien hij genoodzaakt is om gebruik te maken van zijn eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De opdrachtgever zal aan Atelier Johannes-Hoeve alle medewerking verlenen teneinde hem in de gelegenheid te stellen zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.

 

7.6

Atelier Johannes-Hoeve is gerechtigd, na het verstrijken van een termijn van zes maanden nadat het product als geleverd geldt, de zaak te verkopen en de verkoopprijs te verantwoorden na aftrek van het door de opdrachtgever verschuldigde.

 

Klachten, reclamering, gebreken en garantie:

 

8.1

De opdrachtgever heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de opdrachtgever van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 2 dagen na dat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan Atelier Johannes-Hoeve mede te delen.

 

8.2

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking

daarvan, doch uiterlijk 7dagen na de feitelijke overdracht van de zaak, aan de opdrachtgever, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Atelier Johannes-Hoeve te worden meegedeeld. Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van de in de navolgende artikelleden bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Atelier Johannes-Hoeve te worden meegedeeld.

 

8.3 Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de opdrachtgever jegens Atelier Johannes-Hoeve met betrekking tot de betreffende gebreken.

 

8.4 Atelier Johannes-Hoeve garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 6maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2. 8.58.6Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Atelier Johannes-Hoeve tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

 

Bestellingen en communicatie op afstand, herroeping recht:

 

9.1

Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen tengevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de opdrachtgever en Atelier Johannes-Hoeve, is Atelier Johannes-Hoeve niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van Atelier Johannes-Hoeve.

 

9.2

Na de bestelling van de opdrachtgever , zal Atelier Johannes-Hoeve een bevestiging van de bestelling via de mail naar de opdrachtgever toesturen.

 

9.3

De prijzen vernoemd op de website, zijn exclusief cadeauverpakking, verzend-en vermaakkosten.

 

9.4

Zodra de opdrachtgever het totaal bedrag van de geplaatste bestelling naar het door Atelier Johannes-Hoeve rekeningnummer heeft overgemaakt, zal de bestelling naar de opdrachtgever worden verstuurd. Mocht het bedrag niet binnen 14 dagen betaald zijn, komt de bestelling van de opdrachtgever te vervallen.

 

9.5

Indien is aangetoond dat de bestelling niet aan de overeenkomst voldoet, heeft Atelier Johannes-Hoeve de keuze de bestelling te vervangen door nieuw dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren, met uitzondering van maatwerk of artikelen die om hygiënische reden niet kunnen worden geretourneerd.

 

9.6

Indien de opdrachtgever de zaak om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de opdrachtgever het recht de zaak binnen 7 dagen te retourneren . Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door of namens de opdrachtgever.

 

9.7

Tijdens deze termijn zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingrecht zal hij de zaak met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Atelier Johannes-Hoeve retourneren.

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de zaak en verpakking volledig onbeschadigd is.

 

9.8

Het artikel mag door de opdrachtgever alleen aangetekend retour worden gestuurd.

Kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

9.9

Atelier Johannes-Hoeve zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen,

het betaalde factuurbedrag  terugstorten op rekening van de opdrachtgever.

 

Aansprakelijkheid:

 

10.1

Indien Atelier Johannes-Hoeve aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 

10.2

Atelier Johannes-Hoeve is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies,

door welke oorzaak ook,van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde producten, grondstoffen, modellen en andere zaken.

10.3

Atelier Johannes-Hoeve is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

10.4

Atelier Johannes-Hoeve is slechts aansprakelijk voor directe schade.10.5Onder directe schade wordt verstaan:-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade en - de eventuele kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Atelier Johannes-Hoeve aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Atelier Johannes-Hoeve toegerekend kunnen worden.

 

Overmacht:

 

11.1

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert,welke niet aan Atelier Johannes-Hoeve kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, voor zover daaronder nog niet begrepen,brand, transportmoeilijkheden, werkstaking en andere ernstige storingen in het bedrijf van Atelier Johannes-Hoeve of diens leveranciers, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien

.

Forumkeuze en rechtskeuze:

 

12.1

Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf van Atelier Johannes-Hoeve zich bevindt.

 

12.2

Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.

ATELIER JOHANNES-HOEVE

EDELSMEDEN MET PASSIE

bottom of page